1 2
www.ubezpieczenia-pszczyna.pl : » www.ubezpieczenia-pszczyna.pl

Ubezpieczenia OC AC NNW Pszczyna i okolice


Ubezpieczenia OC AC NNW Pszczyna i okolice

 

Ubezpieczenia komunikacyjne

 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 
Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Na mocy ustawy ubezpieczeniowej, każdy posiadający pojazd podlegający rejestracji, jest zobowiązany wykupić polisę OC. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy. Jeżeli pojazd rejestruje się na okres krótszy niż rok, możliwe jest wykupienie polisy krótkoterminowej.
 
Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. PZU wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego. Ubezpieczenie chroni więc z jednej strony majątek sprawcy szkody, z drugiej natomiast gwarantuje poszkodowanemu zaspokojenie jego roszczeń.
 
Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:
w przypadku szkód na osobie - 2 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
w przypadku szkód w mieniu - 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
 
Umowę ubezpieczenia zobowiązani są zawrzeć w szczególności posiadacze pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce, pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów, ciągników rolniczych i przyczep, a także posiadacze pojazdów wolnobieżnych.
 
Do ubezpieczenia OC ma zastosowanie ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 z 2003r., poz. 1152 z późn.zm.).

 

Ubezpieczenie Autocasco

 

Ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Zasady i warunki ubezpieczenia regulują OWU Towarzystw Ubezpieczeniowych.
 
Ubezpieczenie AC zapewnia wypłatę odszkodowania, gdy Twój pojazd lub jego wyposażenie ulegną uszkodzeniu lub utracie wskutek:
nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z pochodzącymi z zewnątrz pojazdu: przedmiotami, zwierzętami, osobami lub innymi pojazdami;
zdarzeń losowych, np. powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwaniu lub zapadania się ziemi;
nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu;
działania osób trzecich, np. wandalizmu;
uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz był wymagany potrzebą udzielenia pomocy medycznej;
kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia;
uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

 

Ubezpieczenie NNW


Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ubezpieczeniem objęci są również pasażerowie samochodu.
 
Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego powstałe w związku z ruchem pojazdu, a także:
podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu,
podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju na trasie jazdy,
podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy,
bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu lub przyczepy zespolonej z pojazdem.

 

Ubezpieczenie obejmuje

 

świadczenie w razie powstania całkowitego lub częściowego uszczerbku na zdrowiu,
świadczenie w razie śmierci ubezpieczonego,
zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych,
zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów,
zwrot poniesionych na terytorium RP kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
zwrot kosztów transportu zwłok do miejsca pochowania w Polsce.

 

Zielona karta

 

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta)
 
Zielona Karta chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia.
 
Towarzystwo Ubezpieczeniowe przejmuje na siebie wypłatę odszkodowania do limitów przewidzianych prawem państwa na terytorium którego doszło do zdarzenia lub do sumy gwarancyjnej określonej w umowie ubezpieczenia.
 
Przedmiotem ubezpieczenia Zielona Karta jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia.

 

Od dnia 1 stycznia 2009r. Zielona Karta wymagana jest na terenie 14 następujących państw:

 

Albania
Białoruś
Bośnia i Hercegowina
Czarnogóra
Iran
Izrael
Macedonia
Marok
Mołdawia
Rosja
Serbia
Tunezja
Turcja
Ukraina

 

Ubezpieczenie ASSISTANCE


Ubezpieczenie ASSISTANCE jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Zapewnia ono ochronę i pomoc kierowcy i pasażerom w czasie podróży w zakresie technicznym i medycznym – na wypadek awarii, auta, kradzieży, wypadku.